Ս. Ներսես Շնորհալի «Հաւատով խոստովանիմ»

«Հաւատով խոստովանիմ»-ը համաշխարհային հոգևոր գրականության գոհարներից է (թարգմանվել է 36 լեզուներով): Բաղկացած է 24 տնից (օրվա 24 ժամերի համեմատ) և բովանդակում է աղոթքի բոլոր տեսակները (դավանական, զղջական, պաղատական, խոստովանական և այլն): Հեղինակն այն անվանել է «Քրիստոսին հավատացող յուրաքանչյուր անձի աղոթք»: Գրված է արձակ, բայց հոգևոր ապրումների, հույզերի հարստությամբ և ներքին ռիթմով ազատ բանաստեղծություն է:

Աշխարհաբար

Ա (1)
Հավատով
խոստովանում և երկրպագում եմ Քեզ` Հա՛յր և Որդի՛ և Սո՛ւրբ Հոգի, անստեղծ և
անմա՛հ բնություն, հրեշտակների, մարդկանց և բոլոր եղածների՛ Արարիչ,
ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Բ (2)
Հավատով
խոստովանում և երկըրպագում եմ Քեզ, անբաժանելի լո՛ւյս, միասնական Սո՛ւրբ
Երրորդություն և Մի Աստվածություն, արարի՛չ լոյսի և հալածի՛չ խավարի,
հալածի՛ր իմ հոգուց մեղքերի և անգիտութեան խավարը և լուսաւորի՛ր միտքս`
աղոթելու Քեզ այժմ հաճույքով ու ստանալու Քեզանից իմ խնդրածները. և
ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Գ (3)
Հա՛յր
երկնավոր, Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ առաքեցիր Քո սիրելի Որդուն մոլորված ոչխարիս
փնտրելու համար, մեղա՜ երկնքի ու Քո առաջ, ընդունի՛ր ինձ ինչպես անառակ
որդուն և հագցրո՛ւ ինձ առաջին պատմուճանը, որից մերկացա մեղքով. և ողորմի՛ր
Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Դ (4)
Որդի՛ Աստծո,
Աստվա՛ծ ճշմարիտ, որ իջար հայրական ծոցից և մարմին առար սուրբ Կույս
Մարիամից մեր փրկութեան համար, խաչվեցիր, թաղվեցիր և հարություն առար
մեռելներից ու փառքով համբարձվեցիր առ Հայրը, մեղա՜յ երկնքի և Քո առաջ,
հիշի՛ր ինձ, ինչպես ավազակին, երբ գաս Քո արքայությամբ. և ողորմի՛ր Քո
արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ե (5)
Հոգի՛ Աստծո, Աստվա՛ծ
ճշմարիտ, որ իջար Հորդանան և Վերնատուն և լուսավորեցիր ինձ սուրբ Ավազանի
մկրտությամբ, մեղա՜յ երկնքի և Քո առաջ, մաքրի՛ր ինձ վերստին Քո աստվածային
հրով, ինչպես հրեղեն լեզուներով՝ սուրբ առաքյալներին. և ողորմի՛ր Քո
արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Զ (6)
Անե՛ղ բնություն,
մեղա՜ Քեզ իմ մտքով, հոգով և մարմնով, հանուն Քո սուրբ անվան մի՛ հիշիր իմ
նախկին մեղքերը. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Է (7)

Ամեն ինչ տեսնող Աստված, մեղանչեցի Քո առջև խորհրդով, խոսքով և գործով,
ջընջի՛ր իմ հանցանքների ձեռագիրը և գրի՛ր անունս Կեանքի Գրքում. և ողորմի՛ր
Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ը (8)
Գաղտնիքնե՛ր
քննող, մեղա՜ Քեզ կամա և ակամա, գիտությամբ և անգիտությամբ, թողությո՛ւն
շնորհիր մեղավորիս, քանզի սուրբ Ավազանի ծնունդից մինչև այսօր մեղանչել եմ
Աստվածությանդ առաջ իմ զգայարաններով և մարմնիս բոլոր անդամներով. և
ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Թ (9)

Ամենախնա՛մ Տեր, Քո սուրբ երկյուղը պահապան դի’ր աչքերիս` ՝ այլևս անպատկառ
չնայելու, ականջներիս՝ չախորժելու լսել չար խոսքեր, բերանիս՝ սուտ
չխոսելու,սրտիս՝ չարը չխորհելու, ձեռքերիս՝ անիրավություն չգործելու, և
ոտքերիս՝ անորենության ճանապարհով չգնալու, այլ ուղղի՛ր սրանց ընթացքը`
միշտ լինելու ըստ Քո պատվիրանների. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝
բազմամեղիս:

Ժ (10)
Հուր կենդանի Քրիստո՛ս, Քո սիրո հուրը,
որ գցեցիր երկրի վրա, բորբոքի՛ր իմ անձում, որպեսզի այրի իմ հոգու ախտերը և
սրբի իմ մտքի խիղճը, մաքրի իմ մարմնի մեղքերը և վառի Քո գիտության լույսն
իմ սրտում. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԱ (11)

Հոր իմաստություն Հիսո՛ւս, տո՛ւր ինձ իմաստություն՝ ամեն ժամ Քո առջև
բարին խորհելու, խոսելու և գործելու: Փրկի՛ր ինձ չար խորհուրդներից,
խոսքերից և գործերից. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԲ (12)

Բարիք կամեցող Տե՛ր կմարար, մի՛ թող ինձ իմ անձի կամքով գնալ, այլ
առաջնորդի՛ր ինձ միշտ լինել ըստ Քո բարեսեր կամքի. և ողորմի՛ր Քո
արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԳ (13)
Արքա՛ երկնավոր,
տո՛ւր ինձ Քո արքայությունը, որ խոստացար Քո սիրելիներին, զորացրո՛ւ իմ
սիրտը՝ ատելու մեղքը և միայն Քեզ սիրելու և Քո կամքը կատարելու. և ողորմի՛ր
Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԴ (14)
Խնամո՛ղ
արարածների, պահի՛ր Քո Խաչի նշանով իմ հոգին և մարմինը մեղքերի
պատրանքներից, դևերի փորձություններից, անիրավ մարդկանցից և հոգու ու
մարմնի բոլոր վտանգներից. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԵ (15)

Պահապա՛ն բոլորի Քրիստո՛ս, Քո աջը թող հովանի լինի ինձ վրա գիշեր թե
ցերեկ, թե՛ տանը նստելիս, թե՛ ճանապարհ գնալիս, ննջելիս և թե՛ արթնանալիս,
որպեսզի երբեք չսասանվեմ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԶ (16)

Աստվա՛ծ իմ, որ բացում ես ձեռքերդ և լցնում բոլոր արարածներիդ Քո
ողորմությամբ, Քեզ եմ հանձնում իմ անձը, Դո՛ւ հոգա և պատրաստիր իմ հոգու և
մարմնի կարիքները այսուհետև մինչև հավիտյանս. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և
ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԷ (17)
Մոլորյալներին դարձի՛ բերող, ե՛տ
դարձրու ինձ իմ չար սովորություններից բարի սովորության և բևեռի՛ր իմ
հոգում մահվան սոսկալի օրը և գեհենի երկյուղը և արքայության սերը, որպեսզի
զղջամ մեղքերիս համար և գործեմ արդարություն. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և
ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԸ (18)
Անմահությա՛ն աղբյուր, բխեցրո՛ւ իմ
սրտից ապաշխարության արտասուքներ, ինչպես պոռնիկին, որպեսզի լվանամ իմ
հոգու մեղքերն աշխարհից ելնելուց առաջ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝
բազմամեղիս:

ԺԹ (19)
Պարգևի՛չ ողորմության, պարգևի՛ր ինձ
ուղղափառ հավատքով և բարի գործով և Քո սուրբ Մարմնի և Արյան հաղորդությամբ
գալ Քեզ մոտ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

Ի (20)

Բարերա՛ր Տեր, ինձ բարի հրեշտակի՛ հանձնիր՝ իմ հոգին քաղցրությամբ
ավանդելու համար և անխռով անցկացնելու դևերի չարիքից, որոնք երկնքի ներքո
են. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԱ (21)

Lո՛ւյս ճշմարիտ Քրիստոս, արժանակորի՛ր իմ հոգու կոչման օրը ուրախությամբ
տեսնել Քո փառքի լույսը և բարիքների հույսով հանգչել արդարների օթևաններում
մինչև Քո գալստյան մեծ Օրը. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԲ (22)
Արդա՛ր Դատավոր, երբ գաս Հոր փառքով՝ դատելու
կենդանիներին և մեռյալներին, մի՛ մտնիր դատաստանի մեջ Քո ծառայի հետ, այլ
փրկի՛ր ինձ հավիտենական հրից և լսելի՛ արա ինձ արդարների երանավետ կանչը
դեպի երկնքի արքայությունդ. և ողորմի՛ր Քո արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԻԳ (23)

Ամենողո՛րմ Տեր, ողորմի՛ր Քեզ հավատացողներին` յուրայիններին ու
օտարներին, ծանոթներին ու անծանոթներին, կենդանիներին ու մեռյալներին.
թողությո՛ւն շնորհիր նաև իմ թշնամիներին ու ատողներին ինձ դեմ գործած
հանցանքների համար և ետ դարձրու նրանց չարիքից, որ պահում են իմ դեմ,
որպեսզի նրանք էլ արժանի լինեն Քո ողորմութեյանը. և ողորմի՛ր Քո
արարածներին և ինձ՝ բազմամեղիս:

ԺԴ (24)
Փառավորյա՛լ Տեր,
ընդունի՛ր Քո ծառայի աղաչանքները և ի բարի՛ կատարիր իմ խնդրվածքները՝
բարեխոսությամբ սրբուհի Աստվածածնի և Հովհաննես Մկրտչի և սուրբ Ստեփանոս
Նախավկայի և մեր սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի և սուրբ առաքյալների,
մարգարեների, վարդապետների, մարտիրոսների, հայրապետների, ճգնավորների,
կույսերի, միանձանց և Քո բոլոր երկնավոր և երկրավոր սուրբերի. և Քեզ
անբաժանելի Սուրբ Երրորդությանդ, փա՜ռք և երկրպագություն հավիտյանս
հավիտենից. ամեն:

"С верою исповедую". Молитва каждого верующего во Христа

1

С верою исповедую Тебя

и поклоняюсь Тебе,

Отец и Сын и Дух Святой,

несотворенная и бессмертная сущность,

Творец ангелов и людей

и всего сущего.

Помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

2

С верою исповедую Тебя

и поклоняюсь Тебе,

нераздельный свет,

единосущная Святая Троица

и единое Божество,

Творец света и гонитель тьмы.

Изведи из души моей

тьму грехов и неведения

и просвети мысль мою в сей час,

дабы молиться Тебе радостно

и принять от Тебя просимое мною.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

3

Отец небесный, Бог истинный,

пославший возлюбленного Сына Твоего

на поиск заблудшей овцы!

Согрешил я пред небом и пред Тобою;

прими меня, как блудного сына,

и обряди в лучшие одеяния,

совлеченные с меня грехом.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

4

Сын Божий, Бог истинный,

исшедший из Отчего недра

и приявший плоть от святой Девы Марии

ради спасения нашего,

распятый и погребенный

и воскресший из мертвых

и вознесшийся в славе к Отцу!

Согрешил я пред небом и пред Тобою.

Помяни меня, как разбойника,

когда придешь в Царстве Твоем.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

5

Дух Божий, Бог истинный,

сшедший на Иордан и на Горницу

и просветивший меня крещением святой купели!

Согрешил я пред небом и пред Тобою.

Очисти меня вновь Твоим божественным огнем,

как святых апостолов - огненными языками.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

6

Несотворенная сущность!

Согрешил я пред Тобою мыслями моими,

душою моею и телом моим.

Во имя святое Твое,

не вмени мне грехов моих прежних.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

7

Всевидящий!

Согрешил я пред Тобою

помыслом, словом и делом.

Сотри рукопись прегрешений моих

и впиши имя мое в книгу жизни.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

8

Тайноведец!

Согрешил я пред Тобою

вольно и невольно,

осознанно и неосознанно.

Даруй мне грешному отпущение,

ибо от рождения святой купелью

по сей день грешил я

пред Божеством Твоим

всеми чувствами моими

и всеми членами тела моего.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

9

Господь всеохранитель!

Поставь на стражу глаз моих

страх Твой святой,

дабы более не смотрели вожделенно,

и ушей моих,

дабы не восхотели внимать злобным речам,

и уст моих, дабы не произносили лжи,

и сердца моего, дабы не замышляло зла,

и рук моих, дабы не творили неправедности,

и ног моих, дабы не ходили путями беззаконными,

но направи их движение,

дабы всегда быть им в согласии

с заповедями Твоими.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

10

Огонь живой Христос!

Воспламени во мне

пролитый на землю

огонь любви Твоей,

дабы он сжег пороки души моей

и омыл совесть мыслей моих

и очистил грехи плоти моей

и воспламенил в сердце моем

свет познания Твоего.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

11

Премудрость Отца Иисус!

Дай мне мудрости

мыслить, изрекать и творить добро

пред Тобою ежечасно.

От злых помыслов и слов и дел

спаси меня.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

12

Великодушный Господь-доброжелатель!

Не дай мне следовать собственной воле,

а веди меня,

дабы следовать всегда добродетельной воле Твоей.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

13

Царь небесный!

Причасти меня царства Твоего,

обещанного Тобой возлюбленным Твоим;

и укрепи сердце мое

в ненависти к греху

и в любви лишь к Тебе

и в исполнении воли Твоей.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

14

Попечитель созданий!

Охрани знамением Креста Твоего

душу мою и тело мое

от греховных соблазнов,

от дьявольских искушений,

от людей неправедных

и от всех угроз душе моей и телу.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

15

Всеохранитель Христос!

Да будет мне сенью десница Твоя

днем и ночью,

нахожусь ли дома,

отправляюсь ли в путь,

во сне и наяву,

дабы мне не поколебаться вовек.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

16

Боже мой,

отверзающий длань Твою

и наполняющий все сущее

милостью Твоею!

Тебе препоручаю душу мою,

Ты заботься и пекись

о нуждах души моей и тела

отныне и до века.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

17

Обращающий заблудших!

Обрати меня от нечестивых поступков

к поступкам добродетельным

и запечатлей в душе моей ужасный день смерти

и страх перед геенной

и любовь к Царству,

дабы я раскаялся в грехах

и творил праведность.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

18

Источник бессмертия!

Источай слезы раскаяния из сердца моего,

как из блудницы,

дабы омылись грехи мои

прежде моего ухода из этого мира.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

19

Даритель милости!

Даруй мне

прийти к Тебе

в православной вере

и с добрыми делами

и причастившись

святого Тела Твоего и Крови Твоей.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

20

Господь благодетельный!

Препоручи меня доброму ангелу,

дабы мне, утешившись, отдать душу

и невозмутимо миновать козни дьявольские,

которые под небом.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

21

Свет истинный Христос!

Удостой душу мою с радостью узреть

славу света Твоего

в призывный день

и упокоиться в благостной надежде

в обители праведников

до великого дня пришествия Твоего.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

22

Праведный Судия!

Когда придешь в славе Отца судить

живых и мертвых,

не введи в судилище

раба Твоего, но избави меня от вечного огня

и дай мне услышать

блаженный зов праведников

в Царство Твое небесное.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

23

Всемилостивый Господь!

Помилуй всех верующих в Тебя –

моих и чужих,

ведомых и неведомых,

живых и мертвых;

дай отпущение и врагам моим,

и ненавидящим меня

за беззакония против меня

и отврати их от зла,

питаемого ко мне,

да удостоятся милости Твоей.

И помилуй Твои создания

и меня многогрешного.

24

Господь восхвалимый!

Внемли мольбам раба Твоего

и исполни к добру прошения мои

заступничеством Пресвятой Богородицы,

и Иоанна Крестителя,

и святого первомученика Стефана,

и святого Григора нашего Просветителя,

и святых апостолов и пророков,

учителей и мучеников,

патриархов и отшельников,

дев, подвижников и всех святых Твоих –

небесных и земных.

Слава и поклонение Тебе,

нераздельной Святой Троице Твоей

во веки веков. Аминь.